វេទិកាស្ដីពីការដាក់បញ្ចូល ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី ១


វេទិកាស្ដីពីការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់ ទន្លេមេគង្គលើកទី ១ ដំណើរការដាក់បញ្ចូល ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំៗក្នុងតំបន់។ វិស័យ

ធនាគារដែលមានបណ្តាញទន់ខ្សោយ (BWTP) Appui au Développement Autonome (ADA) និងមូលនិធិសម្រាប់ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ (FDC) មានសេចក្តី

សោមនស្សរីករាយ សូមប្រកាសបើកវេទិកាស្ដីពីការ ដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គជាលើកទីមួយ ដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធ ធ្វើឡើងក្នុងខែកក្កដា ថ្ងៃទី 11 - 14

ឆ្នាំ 2016 នៅសណ្ឋាគារ Intercontinental ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ព្រឹត្តិការណ៍តែមួយនេះត្រូវបានរៀបចំក្នុងភាពជាដៃគូ ជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) និង មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍

ទន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNCDF) ។

ការផ្តួចផ្តើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មថ្មីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ នឹងស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការសម្រេច បាននូវការដាក់បញ្ចូល ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង តាមរយៈការ

ពង្រឹងកម្រិត នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការ ផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងរវាងប្រទេស និងស្ថាប័ននៅក្នុង មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រជាមានិតឡាវ វៀតណាម មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ និង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (ខេត្តយូណាន និង ខេត្ត Guangxi Zhuang ជាតំបន់ស្វ័យ័ត)។

ចំណុចសំខាន់បានដោះស្រាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាទាំងបីថ្ងៃ និងកិច្ចប្រជុំ និងការពិភាក្សាជារួមមានបញ្ចូល ទាំងតួនាទីនៃយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ការអនុវត្តន៍ល្អនៅក្នុង

បទប្បញ្ញត្តិ និងការត្រួតពិនិត្យ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងបណ្តាញនៃការផ្តល់ជម្រើស ការផ្តល់ការអប់រំអតិថិជន និង ការការពារអតិថិជន ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនា

សម្ព័ន្ធ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់មីក្រូ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងការបង្កើត និងការលើកកម្ពស់សកម្មភាពសំរបសំរួល និងភាពជា

ដៃគូរវាងវិស័យឯកជន រដ្ឋាភិបាល សហគមន៍គោលដៅ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា។

នឹងមានការសង្កត់ធ្ងន់នៅលើទស្សនៈយេនឌ័រ ដើម្បីចាប់យកភាពសម្បូរ បែបនៃបញ្ហាដែលស្រ្តី កំពុងប្រឈមមុខក្នុង ការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ថ្ងៃចុងក្រោយនៃវេទិកា

នេះនឹងសំដៅចំពោះ ពិព័រណ៍របស់វិនិយោគិនស្ដី ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ។ នេះគឺជាឱកាសគួរឱ្យរំភើប សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (MFI) នានា ដើម្បីជួបជា

មួយអ្នកវិនិយោគមក ពីទូទាំងតំបន់ និងលើកទឹកចិត្តដល់ភាពជាដៃគូ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នា ទៅវិញទៅមក។ របៀបវារៈនៅរសៀលថ្ងៃនឹងអាចបត់បែនបាន ដើម្បី

អនុញ្ញាតឱ្យ មានការកំណត់ពេលវេលា ណាត់ជួបជាឯកជន រវាងអ្នកចូលរួមទាំងឡាយ ។ ពិព័រណ៍របស់វិនិយោគិនស្ដីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុង តំបន់ទន្លេមេគង្គត្រូវបានរៀបចំ

សម្រាប់តំណាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្ត (វិនិយោគិន) និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ។

វេទិកានេះឧបត្ថម្ភដោយ Microfact, symbiotic និង Software Group ។ ដៃគូគាំទ្ររួមមានទាំងសមាគម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឡាវ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា វៀតណាម ក្រុម

ការងារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត និង LOLC (កម្ពុជា) ភីអិលស៊ី ផងដែរ៕


Follow Me
Location

Visitor

My Social Channel